The Third National Plenary Meeting of CMDA

The Third National Plenary Meeting of CMDA


The Third National Plenary Meeting of Chinese Medical Doctor Association was held successfully in Beijing on December 9th. All the delegates elected new leaders of the council of CMDA.

Dr. Zhang Yanling was elected as the new President of CMDA.

Dr. Han Qide, Dr. Chen Zhu, Dr. Yin Dakui and Dr. Yang Jing are Honorary Presidents.

Dr. Yang Min, Dr. Yuan Yaming and Dr. Xie Qilin were elected as Executive Vice Secretary-Generals.

16 doctors were elected as new Vice Presidents. They are:

Dr. Wang Xing, Dr. Wang Shan, Dr. Deng Kaishu,

Dr. Liu Yuqin, Dr. Zhang Yangde, Dr. Zhang Yaohua,

Dr. Li Junfeng, Dr. Li Qingjie, Dr. Lu Jun,

Dr. Lin Shuguang, Dr. Zheng Shusen, Dr. Zhao Shugui,

Dr. Zhao Qun, Dr. Ling Feng, Dr. Xu Heping

Dr. Qin Xiaoming

Executive Members of the council are as follows:

1 Dr. Wang Xing 2 Dr. Maimaiti.Yasen 3 Dr. Qi Xuejin

4 Dr. Zhang Yu 5 Dr. Li Hongguang 6 Dr. Lin Jiabin

7 Dr. Zhao Jinmin 8 Dr. Huang Zuhu 9 Dr. Wang Yutian

10 Dr. Liu Yuqin 11 Dr. He Wei 12 Dr. Zhang Yaohua

13 Dr. Yang Min 14 Dr. Lin Shuguang 15 Dr. Zhao Qun

16 Dr. Fu Zhongxue 17 Dr. Wang Shan 18 Dr. Liu Quanxi

19 Dr. Wu Yiling 20 Dr. Li Yuanfeng 21 Dr. Yang Longhui

22 Dr. Lang Jingping 23 Dr. Ling Feng 24 Dr. Cai Zhongjun

25 Dr. Wang Chen 26 Dr. Liu Minghua 27 Dr. Wu Naifeng

28 Dr. Li Shilong 29 Dr. Yang Zhuoxin 30 Dr. Zheng Shusen

31 Dr. Xu Heping 32 Dr. Cai Xiguang 33 Dr. Wang Shuo

34 Dr. Liu Keling 35 Dr. Wu Chongqi 36 Dr. Li Lanjuan

37 Dr.YangMingxin 38 Dr. Zheng Jingchen 39 Dr. Xu Jianguang

40 Dr. Fan Daiming 41 Dr. Wang Xiaoqin 42 Dr. Liu Jiawang

43 Dr. Zhang Yangde 44 Dr. Li Jianguo45 Dr. Di Zeqing

46 Dr. Yu Guangyan 47 Dr. Xu Rongxiang 48 Dr. Huo Yong

49 Dr. Wang Maobin 50 Dr. Liu Fulin 51 Dr. Zhang Keqin

52 Dr. Li Jinting 53 Dr. Lu Jun 54 Dr. Feng Zhichun

55 Dr. Yin Jing56 Dr. Wang Huanzeng 57 Dr. Zhun Xuejun

58 Dr. Zhang Jiaxi 59 Dr. Li Junfeng 60 Dr. Chen Keji

61 Dr. Hu Dayi 62 Dr. Qin Xiaoming63 Dr. Deng Kaishu

64 Dr. Pu Shunzi 65 Dr. Zhang Shufang 66 Dr. Li Hongshan

67 Dr. Shan Shujian 68 Dr. Hu Bo 69 Dr. Guo Yinglu

70 Dr. Fu Gang 71 Dr. Bi Lifu 72 Dr. Zhang Yanling

73 Dr. Li Qingjie 74 Dr. Zhou Cheng 75 Dr. Zhao Shugui

76 Dr. Gu Jiang